اطلاعیه

کارگاه آموزشی تهیه ی محتوای الکترونیکی بااستفاده ازبرنامه ی پاورپوینت روزپنجشنبه

91/8/25 باشرکت همکاران محترم رشته حرفه وفن شهرستان بوکان درمدرسه راهنمایی

13آبان برگزارگردیدونحوه ی تولیدمحتوای آموزشی ازطریق برنامه ی پاورپوینت توسط

سرگروه آموزشی حرفه وفن منطقه به صورت عملی اجرا شد.

ازکادرمحترم مدرسه راهنمایی 13 آبان،همکاران ارجمندشرکت کننده وجناب آقای کامیاب

نسب کارشناس تکنولوژی وگروههای آموزشی منطقه نهایت تقدیروتشکربعمل می آید.

برای همه ی عزیزان آرزوی موفقیت وسربلندی دارم.

/ 0 نظر / 5 بازدید