هشدارهای بدن

این مجموعه دردوبخش شامل 300بیماری مختلف بدن وراههای پیشگیری ودرمان آنهاست

باکلیک روی هریک ازآنها می توانیدفایل مربوطه رابه صورت pdf دریافت نمایید.

هشــدارهای بدن قسمت اول        دریافت                     

هشدارهای بدن قسمت دوم        دریافت

/ 0 نظر / 3 بازدید