کاغذ و کاغذ ســــازی

 لیگتین یک ترکیب آروماتیک با فرمول  C10 H11 O4  می باشـــــــد. کاغذ های با کیفیت خوب از الیافی ساخته می شوند که تقریبا عاری از لیگنین است. لیگنین سبب شکسته شدن کاغذ می شودو به دلیل اکسایش نوری و تشکیل گروه های رنگی سبب افزایش زردی و تیرگی کاغذ می شود. کاغذ روزنامه مثال خوبی در این زمینه است و به طورکلی خمیرهای مکانیکی که در آنها مقدار زیادی لیگتین وجود دارد ، چنین اثرهایی را نشان می دهند.

                    مراحل تهیه کاغذ

با استفاده از ماشین پوست کنی و دستگاه تولید تراشه و عبور تراشه ها از  الک مخصوص قطعاتی از چوب به طول حداقل 4 و عرض 2 سانتی متر به دست می آید.

 پخت و تولید خمیر : این عمل ممکن است از طریق مکانیکی یعنی، بدون استفاده از از مواد شیمیایی و توسط بخار آب جوش ، تحت فشار صورت گیرد که برای تهیه  کاغذهای ارزان و کاهی ، مانند روزنامه متداول است. در روش شیمیایی از هیدروکسید سدیم ( در روش قلیایی ) ، سولفیت هیدروژن کلسیم Ca( Hso3)2 در محیط اســــیدی ( PH = 2 – 3 ، روش بی سولفیت  ) و یا سولفیت ســــدیم 

( در روش سولفیت ) همراه کمی کربنات ســـــــدیم در دمای بالاتر از 100 درجه سانتی گراد و تحت فشار استفاده می شود. در این مرحله خمیر قهوه ای رنگی حاصل می شود. که از آن در تهیه مقوا ، کارتن و یا کاغذهای کاهی استفاده می شود.   شستشوی خمیر : شستشوی قلیایی ، که با استفاده از محلول 3 درصد سود در دمای 45 تا 50 درجه سانی گراد به مدت 1تا 2 ساعت صورت می گیرد. این عمل برای جدا کردن لیگنین و کاهش رنگ خمیر انجام می پذیرد.

   اعمال شیمیایی ( رنگ زدایی ) : در دو مرحله صورت می گیرد :

  • کلر زنی – که PH= 2  تا دمای 25 تا 45 درجه سانتی گراد به مدت تقریبی 1 ساعت صورت می گیرد. در این مرحله لیگنین باقی مانده در خمیربه صورت محلول در می آید که بسته به نوع مواد شیمیایی به کار رفته برای پخت ، بین 3 تا 15 درصد ممکن است تغییر کند.
  • رنگ زدایی  که  توسط هیپو کلریت سدیم ( به صورت محلول 3 درصد) دی اکسید کلر ، پراکسید هیدروژن و غیره در PH = 9 - 10 صورت می گیرد. تا این که فقط لیگنین اکسید شود و سلولز تحت تاثیر قرار نگیرد.

 خشک کردن خمیر کاغذ : در این مرحله خمیر کاغذ را از دستگاه تمیز کننده و تورهای ریز بافت عبور می دهند ، تا قسمت عمده آب خود را از دست بدهد ، بعد  آن را از پرس های قوی عبور می دهند ، تا باقی مانده آب آن نیزخارج شود.

 پرس کردن ، برش زدن و بسته بتدی : با عبور خمیر خشک شده از میان غلطک های مخصوص ، ان را به صورت صفحات کاغذ در آورده و با هوای گرم خشک کرده و توسط دستگاه برش آن را در اندازه های مورد سفارش و نیاز بازار مصرف برش می دهند و بسه بندی می کنند

 

/ 0 نظر / 47 بازدید