برنامه شناسایی ویروس فلش مموری

نرم افزارxyplorerبرنامه ای برای شناسایی انواع ویروس فلش مموریهاووسایل قابل اتصال به کامپیوتر-قبل   ازبازنمودن فلش آنهاراتوسط این نرم افزاراسکن وازورودویروس وبدافزاربه کامپیوترخودجلوگیری کنید.                                                     برای دریافت فایل روی شکل زیرکلیک نمایید.

/ 0 نظر / 11 بازدید