پودمان برق کاروفناوری هشتم

پاورپوینت بسیارمفیدوجالب پودمان برق کاروفناوری هشتم راازکاروفناوری بوکان دانلودکنید(کاری ازآقای حسینی ازهرسین )

/ 1 نظر / 36 بازدید
هژار کریمی هشتم 1 شهید بروجردی

ممنون از شما کا پروژه های کار وفنامری هشتم را انجام می دهید.