بازی جالب با ماشین حساب

ابتدا یک ماشین حساب آماده کنید تا با هم پیش رویم .ماشین حساب موبایل هم می شود. 

۱- هفت رقم شماره ی تلفن خود را در نظربگیرید.

۲- حالا سه رقم اول بعداز عددهای اصلی مانند ۰۹۱۶ را وارد ماشین حساب کنید .

یعنی اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ ۰۹۱۶باشد ۱۲۳ را در ماشین حساب وارد کنید.

۳- حالا این سه رقم را در ۸۰ ضرب کنید و حاصل را با ۱ جمع کنید.

۴- عدد به دست آمده را در ۲۵۰ ضرب کنید.

۵- حالا چهار رقم پایانی تلفن خود رابا عدد به دست آمده جمع کنید. دوباره چهار رقم پایانی شماره ی خود را با آن جمع کنید.

۶- عدد ۲۵۰ را از حاصل به دست آمده کم کنید.

۷- حالا حاصل را تقسیم بر ۲ کنید .

حالا این شماره برای شما آشنا نیست ؟

/ 0 نظر / 10 بازدید